O firmie

Firma Stal-Service Sp. z o.o. istnieje od 1997 roku.

W 1998 roku rozpoczęła działalność operacyjną w zakresie produkcji zbrojeń budowlanych i przetwórstwa stali zbrojeniowej jako pierwszy w tym czasie specjalistyczny zakład produkcyjny w Polsce, wytwarzający miesięcznie ok. 1 500 ton zbrojeń. Pozwoliło to firmie zrealizować wówczas tak prestiżowe projekty jak Hotel InterContinental w Warszawie, Stary Browar w Poznaniu, Arkady Wrocławskie we Wrocławiu, Złote Tarasy w Warszawie.

Kolejne lata to duże inwestycje w nowoczesny park maszynowy, automatyzację procesów produkcji i szkolenia pracownicze, zwiększające moce produkcyjne zakładu produkcyjnego do ok. 6 000 ton miesięcznie.

Dziś, po 20 latach działalności, firma Stal-Service Sp. z o.o. należy do liderów w branży, a jej zdolności produkcyjne stale rosną dzięki nowoczesnym, w pełni skomputeryzowanym liniom produkcyjnym i wysokiej wydajności pracy. Obecnie zakład produkcyjny Stal-Service Sp. z o.o. wytwarza ok. 90 000 ton zbrojeń budowlanych i 10 000 ton sprefabrykowanych elementów przestrzennych, dostarczanych na rynki krajowe i zagraniczne, czego dowodem są liczne realizacje dla odbiorców w Polsce, Szwecji, Czechach i Norwegii.

Nowoczesny park maszynowy zapewnia produkcję elementów o dowolnych kształtach, a specjalistyczne oprogramowanie jest wsparciem dla skutecznej obsługi logistycznej. Z czasem staliśmy się również jednym z największych dostawców zbrojeń budowlanych dla dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowy: autostrady A1 i A2, oraz wielu odcinków dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i lokalnych wraz z towarzyszącymi obiektami inżynieryjnymi (mosty, wiadukty, tunele).

W naszym portfolio znajdują się tak prestiżowe realizacje jak: Dworzec Nowa Łódź FabrycznaSky Tower we Wrocławiu, II linia warszawskiego metraZłota 44, Galeria Północna i Galeria Młociny w Warszawie, Varso Towerautostrada A8 Hjusta-Stockholm, Galeria Harfa w Pradze i Południowa Obwodnica Warszawy.

Firma Stal-Service Sp. z o.o. jest utożsamiana z rzetelnością i terminowością dostaw oraz wysoką jakością swoich wyrobów. Współpracujemy zarówno z największymi koncernami europejskimi i polskimi firmami budowlanymi, jak również z lokalnymi klientami i inwestorami indywidualnymi.

Kodeks etyczny

WARTOŚCI I ZASADY ZAWARTE W KODEKSIE ETYCZNYM STAL-SERVICE SP. Z O.O.

Przestrzeganie prawa

We wszystkich działaniach biznesowych i podejmowanych decyzjach ściśle przestrzegane i dotrzymywane są przepisy ustawowe, wykonawcze, zasady, standardy i praktyki obowiązujące w Polsce.

Uczciwa konkurencja

Przestrzeganie przejrzystych i uczciwych zachowań na rynku ma dla Stal-Service Sp. z o.o. najwyższy priorytet. Ograniczenie wolnej konkurencji, a także naruszenie zasad uczciwej konkurencji i prawa kartelowego są sprzeczne z filozofią i kulturą oraz świadomością firmy Stal-Service Sp. z o.o.

Przekupstwo i korupcja

Stal-Service Sp. z o.o. zwalcza wszelkie formy korupcji, łapownictwa i przyjmowania prezentów. Wszystkim Pracownikom firmy jest surowo wzbronione zarówno bezpośrednie jak i pośrednie oferowanie czy przyjmowanie korzyści, jeżeli może to mieć wpływ na zawierane transakcje biznesowe lub gdy może tylko wystąpić takie wrażenie.

Poszanowanie podstawowych praw

Stal-Service Sp. z o.o. nie toleruje żadnych form dyskryminacji i promuje równe szansy i traktowanie bez względu na rasę, kolor skóry, narodowość, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania polityczne lub religijne, płeć lub wiek. Respektowana jest godność osobista, prywatność i prawa osobiste każdego człowieka. Pogardliwe traktowanie Pracowników, np. poprzez jakąkolwiek formę psychicznego znęcania się, molestowania seksualnego i tym podobnych, nie jest w Stal-Service Sp. z o.o. tolerowane.

Edukacja i szkolenie

Jednym z punktów ciężkości Stal-Service Sp. z o.o. jest edukacja i szkolenie własnych Pracowników w celu kształtowania odpowiedniego zachowania, zorientowania na Klienta, pogłębienia świadomości środowiska i socjalnej odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Wspólnota i Zaangażowanie społeczne

Stal-Service Sp. z o.o. stara się wspierać organizacje i instytucje o charakterze humanitarnym, społecznym, charytatywnym, edukacyjnym, kulturalnym.

Działanie zorientowane na Klienta

Działanie Stal-Service Sp. z o.o. jest zorientowane na Klienta. W ramach szeroko pojętej koncepcji jakości Stal-Service Sp. z o.o. rozumie jakość wykonania swoich wyrobów, terminowość, niezawodność, elastyczność oraz realizację celów technicznych i ekonomicznych. Poprzez swoje działanie Stal-Service Sp. z o.o. ma na celu osiągnięcie maksimum korzyści i satysfakcji swoich Klientów.

Zarządzanie ryzykiem

Stal-Service Sp. z o.o. promuje świadomość zagrożeń strategicznych i operacyjnych poprzez konsekwentne i przejrzyste zarządzanie ryzykiem. Umożliwia to odpowiednio wczesne rozpoznanie ryzyk. Wiedza i opanowanie wszystkich ryzyk (finansowych i gospodarczych oraz środowiskowych i bezpieczeństwa) są głównym celem świadomego zarządzania ryzykiem w Stal-Service Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Stal-Service Sp. z o.o. zapewnia oraz dba o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Wymaga to ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i praktyk. Systematyczne obserwacje, szybkie i odpowiedzialne reagowanie na niebezpieczne sytuacje wzmacnia świadomość Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. A podejmowane działania prewencyjne, pozwalają uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji oraz wypadków.

Ochrona Środowiska

Przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz przy zarządzaniu zasobami i infrastrukturą Stal-Service Sp. z o.o. uwzględnia kwestie środowiskowe i społeczne. Stal-Service Sp. z o.o. stara się zminimalizować wpływ swojej działalności na środowisko.

Partnerzy biznesowi

Przy wyborze partnerów biznesowych, dostawców itp. Stal-Service Sp. z o.o. zwraca również uwagę na zasady określone w Kodeksie Etycznym, w celu zapewnienia ich przestrzegania w całej działalności firmy.

CSR

CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Kto buduje, ten zmienia.  Kto zmienia, ponosi odpowiedzialność.

Od początku swojej działalności  Stal-Service Sp. z o.o. przejmuje odpowiedzialność za człowieka i środowisko przyczyniając się do pozytywnego rozwoju społecznego. CSR stanowi część filozofii naszej firmy - niezależnie czy dotyczy to naszych Klientów, Pracowników, Partnerów czy ochrony środowiska.

Wymiar socjalny, etyczny czy ekologiczny jest częścią integralną wszelkich decyzji Stal-Service Sp. z o.o.  i jest poddawany stałemu procesowi rozwoju. Stanowi to gwarancję stałego i bieżącego dostosowywania wszystkich standardów CSR do zmieniających się potrzeb społecznych.  
 
Szacunek dla wartości, utrzymanie wartości, czerpanie z wartości

CSR w Stal-Service Sp. z o.o.  opiera się na trzech kolumnach:

  • szacunku dla wartości
  • utrzymaniu wartości
  • czerpaniu z wartości

Szacunek dla wartości

Do sukcesu Stal-Service Sp. z o.o.  w znacznej mierze przyczyniają się nasi Pracownicy. Stal-Service Sp. z o.o. jako Pracodawca postępuje zawsze fair i w sposób partnerski, stosując różnorodne formy wspierania i implementacji potencjału każdego Pracownika.

Utrzymanie wartości

Odpowiedzialne zachowanie w stosunku do źródeł ekologicznych stanowi w Stal-Service Sp. z o.o. drugą kolumnę CSR.

Firma wyznaje jasne zasady dotyczące ochrony środowiska i aktywnie działa w zakresie minimalizacji oddziaływania na środowisko. 

Czerpanie z wartości

Czerpanie z wartości to podstawa każdej płaszczyzny działalności gospodarczej w Stal-Service Sp. z o.o..

Firma prowadzi bieżący dialog ze swoimi Udziałowcami, mając stale na uwadze długotrwały wzrost wartości i rozwój firmy. Taka strategia stanowi o trwałości oraz sukcesie Stal-Service Sp. z o.o.  od  1998 roku.

Stal-Service Sp. z o.o. w swej działalności ma stale na uwadze długotrwały wzrost wartości oraz rozwój firmy. Taka strategia stanowi o trwałości oraz sukcesie Stal-Service Sp. z o.o. od 1998 roku.

Rynki zbytu

 

Polska, Szwecja, Norwegia, Czechy

Zakład Produkcyjny
ul. Strużańska 30, 05-126 Nieporęt
(+48) 22 772 50 25
biuro@stalservice.com.pl
Dział handlowy